Archief van
Auteur: Mariska Hermes

Calimeroles in de Tuinstraat

Calimeroles in de Tuinstraat

Zaterdag 15 juli was alweer de laatste les voor de zomervakantie in de Tuinstraat.
Als seizoensafsluiting waren er voor de jeugdleden op zondag 18 juni natuurlijk de clubkampioenschappen.

Door de ouder kindgym en de kleutergroep van de Tuinstraat werd het seizoen op zaterdag 8 juli afgesloten met een diploma.

Dit jaar een extra speciaal diploma. De peuters en kleuters gingen de strijd aan met ouders, grootouders, broers en zussen.

Wie denken jullie dat het beste kon turnen?

De juffen, meester en assistenten waren in ieder geval op iedereen even trots!

Contributieverhoging per 1 maart 2017

Contributieverhoging per 1 maart 2017

Beste leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april j.l. is overeengekomen de contributie te verhogen met 2% en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2017.

De nieuwe tarieven kunt u vinden op deze pagina

De verhoging zal voor de eerste keer geïnd worden bij de volgende incassoronde voor de maanden maart en april.

Algemene Ledenvergadering 19 april 2017

Algemene Ledenvergadering 19 april 2017

Geachte leden,

 

Het bestuur van PSV gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 april 2017. U bent welkom vanaf 19:30 uur voor een kopje koffie of thee.
Om 20:00 uur begint de vergadering.

De vergadering vindt plaats in Wijkcentrum ’t Bellefort, Iepenlaan 40, 5616 NS Eindhoven.

Agenda:

  1. Vaststellen agenda
  2. Goedkeuren verslag ALV 13 april 2016*
  3. Algemeen jaarverslag 2016*
  4. Financieel jaarverslag 2016* en begroting 2017
  5. Kascontrole 2016 en benoeming kascommissie 2017
  6. Informatie omtrent bestuur Huidige bestuursleden

Voorzitter: Janneke Verhagen
Vice voorzitter: John Minkjan ( Is per 1 januari 2017 afgetreden)
Penningmeester: Rianne van de Vorst
Secretaris: Marion Martens (aftredend)
Ledenadministratie en website: Mariska Hermes
Algemeen bestuurslid: Marieke van Leuken (aftredend) en Patty Gielen
7.Contributieverhoging en contributiespreiding
8.Rondvraag
9.Sluiting
* Deze stukken zullen bij de vergadering ter inzage aanwezig zijn. Vooraf kunt u de stukken opvragen bij het secretariaat via het

Tot ziens bij de Algemene Ledenvergadering,

Het bestuur van PSV gymnastiek

Janneke Verhagen, Rianne van de Vorst, Mariska Hermes, Patty Gielen, Marieke van Leuken en Marion Martens